ข่าวประชาสัมพันธ์

กทท. มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช ๓๖ ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กทม. บรรพชาสามเณร ๑,๐๗๒ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย น้อมนำพระราชปณิธาน แก้ไขในสิ่งผิด จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบกระทรวงมหาดไทย (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสนาธิการทหารเรือทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้แม่ย่านางเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติก่อนอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ และเพื่อเป็นความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลฝีพายก่อนการเตรียมการฝึก

ปมท. ประชุมขับเคลื่อนภารกิจ มท.ร่วมกับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เน้นย้ำ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ปลัด มท. เข้าเฝ้ารับผ้าไตรประทาน เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >