วีดิทัศน์กิจกรรม

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๓ ติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๒ ธรรมเนียมการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๑ ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน Mobile Stroke Unit

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างศูนย์พักพิง ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน ราชทัณฑ์ปันสุข

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน จิตอาสาพระราชทาน

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข

สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระมหากรุณาธิคุณ ทรงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

< 1 2 3 4 5 6 >