คู่มือประชาชน
e-book สูจิบัตร พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
การอำนวยความสะดวกที่จอดรถสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนการสักการะ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแต่งกาย ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖
การบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ
การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ ๘ แห่ง อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ เพิ่มเติม ๒ จุด อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (เฉพาะวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)
กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ จัดเรือบริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ในการเดินทางมาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ
ไฟล์สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ และไฟล์สำหรับสื่อออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์