คู่มือประชาชน
การแต่งกาย ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖
การบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ
การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ ๔ แห่ง อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ จัดเรือบริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ในการเดินทางมาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะฯ
ไฟล์สปอตโทรทัศน์ สปอตวิทยุ และไฟล์สำหรับสื่อออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์