ข่าวเด่น

ปลัด มท. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง ๗๖ จังหวัด มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมเชิญไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
กรุงเทพมหานคร

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมเชิญไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร

มท.๑ นำข้าราชการและพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยขบวนธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กว่า ๑,๕๐๐ คน หลอมรวมทุกดวงใจของคนไทย ประกาศก้องพลังแห่งความจงรักภักดี
กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ​ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ ๔
กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์และพราหมณ์บัณฑิต ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
กรุงเทพมหานคร

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร

< 1 2 >