ข่าวเด่น
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
คำแนะนำจิตอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล อำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชน และร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ​บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตจตุจักร ​ดำเนินการนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ภารกิจจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงาน CCRT (Covid-19 Comprehensive Response Team) ดูแลผู้ป่วย covid-19
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุด เฉลิมพระชมมพรรษามหามงคล บรมราชินี
บทอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ