ข่าวเด่น
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังพล กอง รจ.มทบ.๑๑ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ สำรองโลหิตห้วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
จิตอาสา ๙๐๔ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และโครงการจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับสนับสนุนในขั้นตอนพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จ.ตรัง
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสวยงาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ห้วง ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ (Achievements of Royal Thai Volunteer)
ถุงยังชีพพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยของในหลวงและพระราชินี
หนึ่งเดียวในโลก เรื่องเล่าจาก ถุงพระราชทาน