ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังพล กอง รจ.มทบ.๑๑ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ สำรองโลหิตห้วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม

จิตอาสา ๙๐๔ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย และโครงการจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับสนับสนุนในขั้นตอนพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จ.ตรัง

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสวยงาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง

จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบศาลหลักเมือง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง Social Distancing แจกเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ ณ พื้นที่โดยรอบศาลหลักเมือง และศาลาว่าการกลาโหม

จิตอาสา ๙๐๔ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับสนับสนุนพิธีเปิดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

กำลังพลจิตอาสา หน่วย ร.๑๖ พัน.๑ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ บ.ดอกล้ำ ม.๑ และ ๑๖ ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

จิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดนครปฐม ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ภายในศูนย์สุขภาพ ๓๐๐ ไร่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี โดยขนย้าย และประกอบเตียงนอนโครงเหล็ก เตียงนอนกระดาษ และชุดเครื่องนอน ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สนง.เขตบางคอแหลม และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได ที่นั่งพักรอรถสำหรับผู้โดยสาร ตู้ออกบัตรโดยสาร พื้นที่บริเวณสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >