ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชน

ในหลวง ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ว.ป.ร.

สมเด็จพระบรมราชินีนักบิน คู่บุญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักบินแห่งราชวงศ์จักรี

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนา

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >