อินโฟกราฟฟิค

๑๐ คูคลอง ที่ในหลวงให้ขุดลอก แทบไม่น่าเชื่อ วันนี้สวยสดงดงาม

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง”