ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

ประกาศ
เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
 
เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกันว่า
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”
และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทาน
เพื่อพระราชทานกําลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทําความดีเพื่อส่วนรวมและ ประเทศชาติ นั้น
 
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
เพื่อทดแทนซื้อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาที่ได้ พระราชทานไว้แต่เดิม เพื่อเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน โดยมี รายละเอียด ดังนี้
 
๑. พระราชทานชื่อจิตอาสา ว่า “จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร."
๒. ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่ ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน
และในการจัดทําสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
 
ทั้งนี้ สิ่งของพระราชทานที่มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ได้ควบคู่กันไป ไม่ได้ยกเลิกจนกว่าสิ่งของพระราชทาน ฯ เดิม จะชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สํานักพระราชวัง
 
 

ไฟล์แนบ