การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 

ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม มีแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ 1 แห่ง คือ สระน้ำจันทร์ ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม
ซึ่งเคยพลีกรรมตักน้ำไปทําน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จำนวนการเข้าชม 1,122 ครั้ง