การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 

ข้อมูลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในจังหวัดจันทบุรี

 

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จันทบุรี “ธารนารายณ์”

“ธารนารายณ์” เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติใส สะอาด ที่ไหลออกมาจากถ้ำพระนารายณ์ มีกำเนิดจากต้นน้ำ คือน้ำตกคลองนารายณ์ ยอดเขาสระบาป
จากหลักฐานประวัติศาสตร์แสดงถึงความสำคัญของน้ำตกแห่งนี้ คือ
ในปี พ.ศ.2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี ได้ทรงเยี่ยมชม พร้อมทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งด้วยศิลาแลง กลางลำธาร สูง 3 วา
ต่อมาในปี พ.ศ.2419 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินยังน้ำตกแห่งนี้เช่นกัน พร้อมทั้งได้พระราชนิพนธ์โคลง ดังนี้
 
“สระ บาปบาปก่อนสร้าง ปางใด
สระ บ่อสระทรวงใน สร่างสร้อย
สระ สนานยิ่งอาไลย นุชนาฎ
สระ ช่วยสระบาปน้อย หนึ่งให้สบนาง”
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2517 เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดเจดีย์พังทลายไป แหล่งน้ำธารนารายณ์ จากน้ำตกคลองนารายณ์แห่งนี้
เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งของประเทศที่ใช้ในพิธีมุรธาภิเษก พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 
ที่มา : หอจดหมายเหตุ
จำนวนการเข้าชม 1,911 ครั้ง