ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว
 
ด้วย กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ครั้ง ดังนี้
 
๑. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคุม ๒๕๖๒
๒. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
๔. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
๕. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
๖. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
๗. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๘. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๘ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๙. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๙ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๐. ซ้อมย่อยครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------
๑๑. ซ้อมใหญ่ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๒ ซ้อมใหญ่ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------
๑๓. ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และการควบคุมการจราจรทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงประกาศการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ดังนี้
 
๑. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
๑.๑ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
๑.๒ คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
 
๒. การควบคุมกาจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)
๒.๑ เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตดาคาร
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
๒.๒ เรือทุกชนิด นอกเหนือจากเรือในข้อ ๒.๑
- ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕๐๐ น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ
และคลองบางกอกน้อย ระหว่างปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
- ตั้งแต่เวลา ๑๕๐๐- ๑๙.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
 
๓. ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี
 
๔. คำเตือน
ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
และให้จ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 

 

จำนวนการเข้าชม 1,563 ครั้ง