ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือ “พระสุนทรีวาณี” พระราชทานเป็นพระราชกุศลธรรมทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระอนุสรณ์ถึง “คาถาพระสุนทรีวาณี” ที่โบราณบัณฑิตสรรเสริญว่าหากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญา
พระเถระผู้ใหญ่มักแนะนำให้นวกภิกษุผู้เริ่มศึกษาพระธรรม บริกรรมคาถานี้เป็นนิตย์ ก่อให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่น บันดาลให้เข้าถึงถ่องแท้ในพระพุทธศาสนาโดยง่าย 
 
คาถานี้ มีประวัติอันสะท้อนถึงพระคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ค้นคว้าที่มาและปรัชญาอันลึกซึ้งของคติพระสุนทรีวาณี ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระธรรม
โดยบุคลาธิษฐานเป็นรูปเทพธิดาบนดอกบัว สมควรที่อนุชนพึงทราบและตระหนักถึงเรื่องราวของพระสุนทรีวาณี ตลอดจนพระคุณลักษณะทางวิชาการของสมเด็จพระปิยมหาราช
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกุศลฉันทะที่จะศึกษาพระธรรม นำไปสู่ความกระจ่างลึกซึ้งถึงแก่นพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นตามลำดับ พร้อมน้อมนำความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาเป็นทางประพฤติของตน
อำนวยผลเป็นสติปัญญาแก่ผู้หมั่นศึกษา และพากเพียรดำเนินตามรอยพระราชจริยาอันเป็นแบบอย่างที่พระราชทานไว้นับแต่อดีตสมัย
 
 
การจัดพิมพ์หนังสือ “พระสุนทรีวาณี” นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์มาจัดพิมพ์เป็นปก
พร้อมบทพระราชปรารภพระราชทานไว้ในตอนต้นของเล่ม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประมวลเนื้อหาประกอบด้วยพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๕
ลายพระหัตถ์ของพระบรมวงศ์ ลิขิตของพระเถระ จดหมายกราบทูลของข้าราชการ และเรื่องสืบเนื่องซึ่งเกี่ยวกับพระสุนทรีวาณี
อีกทั้งรูปพระสุนทรีวาณีซึ่งถ่ายจากต้นฉบับของสมเด็จพระวันรัต (แดง สีละวัฑฒะโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๕
 
 
 
หนังสือ “พระสุนทรีวาณี” นอกจากเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อเชิดชูพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านความเป็นนักวิชาการและนักวิจัยแล้ว
ยังเป็นกุศโลบายโน้มน้าวใจให้ผู้มีอกุศลวิตกได้มีที่ยึดเหนี่ยว ด้วยการเพ่งสมาธิจดจ่อไปที่รูปพระสุนทรีวาณี พร้อมสวดคาถาบูชา
ก่อให้เกิดความสงบระงับ ครั้นได้ศึกษาความหมายของรูปและคาถาตามอรรถาธิบายโดยละเอียดในหนังสือพระราชทานนี้
ย่อมบังเกิดความรู้เป็นเครื่องประดับสติปัญญา นำพาความเจริญงอกงามในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
 
 
สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “คาถาพระสุนทรีวาณี” ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ http://www.phralan.in.th/images/info/1564110835.pdf
จำนวนการเข้าชม 53,446 ครั้ง