ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ และอู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กำหนดการอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ และอู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
๑. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อัญเชิญเรืออสุรปักษี เรือสุครีพครองเมืองและเรือพาลีรั้งทวีปลงน้ำ ณ โรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
 
 
 
 
๒. วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อัญเชิญเรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ และเรือเอกไชยหลาวทองลงน้ำ ณ โรงเรือพระราชพิธี ท่าวาสุกรี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. 
 
 
 
 
๓. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. อัญเชิญเรืออสุรวายุภักษ์ และเรือครุฑเหินเห็จลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. 
 
 
 
 
๔. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๔.๑ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. อัญเชิญเรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรือเอกไชยเหินหาวลงน้ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ และอู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. 
๔.๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. อัญเชิญเรือเอกไชยหลาวทอง เรือครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร จากอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. 
 
 
 
 
๕. วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ
 
 
 
 
๖. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖.๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
 
 
 
 
 
 
๖.๒ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ ลงน้ำและเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ
 
 
 
 
๗. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๗.๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
 
 
 
 
 
๗.๒ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๓.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ
 
 
 
 
๘. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘.๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
๘.๒ เวลา ๒๒.๓๐ - ๒๓.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ
 
๙. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. อัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ และลากจูงเรือพระที่นั่งฯ ไปเก็บที่อู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
 
ขอขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์และภาพประกอบจาก : Facebook : เรือพระราชพิธี https://www.facebook.com/royalbargesthailand/ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กองทัพเรือ
จำนวนการเข้าชม 2,214 ครั้ง