ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ
สําหรับการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับจังหวัดในการจัดกิจกรรมพร้อม กับส่วนกลาง
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติ จึงขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้
 
๑. กิจกรรมระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
     ๑.๑ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัด ประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีม่วง บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
พร้อมประดับไฟส่องสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสําคัญให้สวยงาม
     ๑.๒ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม โดยประดับ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย และธงพระนามาภิไธย ส.ท.
พร้อมโต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวายพระพร ปากกาสีน้ําเงิน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพร สําหรับบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๒
     ๑.๓ ตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. รวมทั้งโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ปากกา ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ทั้งนี้ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตัวอย่างข้อความและสมุด ลงนามถวายพระพร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
 
๒. กิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
     ๒.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัด พิจารณาเห็นเหมาะสม พร้อมกับส่วนกลาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ประกอบด้วย
        ๒.๑.๑ พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๔๑ รูป หรือจํานวนตามที่ จังหวัดเห็นเหมาะสม
        ๒.๑.๒ พิธีลงนามถวายพระพร
        ๒.๑.๓ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีรายละเอียดตามร่างกําหนดการและถ้อยคํากล่าวถวายราชสดุดี สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
        ๒.๑.๔ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศลตามที่จังหวัด พิจารณาเห็นสมควร (ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย จะได้ประสานแจ้ง รายละเอียดให้จังหวัดทราบต่อไป)
        ๒.๑.๕ การจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์/กุศลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

จำนวนการเข้าชม 15,108 ครั้ง