ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทําตัวอย่างบทอาศิรวาทและถ้อยคํากล่าวถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 
ตามที่ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดวันหยุดราชการประจําปี ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กําหนดให้วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการประจําปีนับตั้งแต่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้พิจารณาจัดทําตัวอย่างการใช้ถ้อยคํากล่าวถวาย พระพรชัยมงคล บทอาศิรวาท โดยจัดทําเป็นอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทางเว็บไซต์สํานักงาน ราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจราชบัณฑิตยสภา
ทั้งนี้ เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม และใช้ราชาศัพท์ พระนามาภิไธย สรรพนาม คําขึ้นต้น คําลงท้าย ในการกราบบังคมทูล ตามข้อมูลที่ได้มีประกาศสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินี สุทิดา
ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอ่าน และสรรพนาม คําขึ้นต้น คําลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ดังความปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง หน้า 9 ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 84,224 ครั้ง