ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ว่าการประชุมครั้งนี้ มีการเสนอให้อนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการศูนย์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และทางวิทยุกระจายเสียง  คณะอนุกรรมการศูนย์สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ และคณะอนุกรรมการฝ่ายสารัตถะ จัดทำแผนงบประมาณ และส่งเรื่องภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 
            ซึ่งรัฐบาลถือว่างานนี้เป็นงานที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุด จะต้องเผยแพร่ให้ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 
 
            ทั้งนี้ เน้นย้ำการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเครือข่าย TGN 170 ประเทศทั่วโลก จะต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ จะให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมเก็บภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย
 
            ด้านนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการจัดทำช่องทางให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th หรือเฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น่าเชื่อถือมาให้ประชาชนรับรู้ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี การใช้คำและภาษาที่ถูกต้องตามแบบโบราณราชประเพณี และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธี และในอนาคตจะมีช่องทางไลน์ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลด้วย
 
            นอกจากนี้ จะตั้งศูนย์สื่อมวลชนย่อย ที่ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม ตำราที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งแบบหนังสือเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผ่นพับแนะนำช่องทางการหาข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

จำนวนการเข้าชม 1,815 ครั้ง