ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดศูนย์สื่อมวลชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์วันนี้ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์สื่อมวลชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
โดยมี พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ และพันตำรวจโท ประสิทธิ์ ขวัญสมคิด สารวัตรกองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๓ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้
 
 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนในครั้งนี้เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน
ในการนำเสนอข่าวการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้ามาสืบค้นข้อมูล และมีส่วนร่วมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้เว็บไซต์ www.phralan.in.th www.facebook.com/พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ และ Line@บรมราชาภิเษก

 
พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าได้บริหารจัดการการจราจรให้กับประชาชน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ทั้งระบบรถ ระบบราง และระบบเรือ โดยจัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถบัส รถตู้ และจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อต่อรถ Shuttle Bus มายังบริเวณพระราชพิธีฯ มีการกำหนดจุดโดยสารรถไฟเพื่อรองรับประชาชนที่มาจากภูมิภาค
รวมทั้งการเดินทางโดยทางเรือจากท่าเรือต่าง ๆ ตามจุดที่กำหนดไว้
 
 
นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร-น้ำดื่ม ห้องน้ำและรถสุขาเคลื่อนที่ การติดตั้งจอ LED เพื่อให้ประชาชนได้รับชมภาพงานพระราชพิธีอย่างต่อเนื่อง บริการด้านการแพทย์
การเตรียมการด้านที่พักพร้อมเครื่องนอน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
 
 
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ แจ้งให้ทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยฯ สถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จำนวน ๙๘ แห่ง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นานาประเทศ
ได้รับรู้ถึงความงดงามของโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของชาติไทย
 
 
พันตำรวจเอกหญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓ กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตนของสื่อมวลชนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งกายของช่างภาพ ประเภทของกล้องที่อนุญาตในการบันทึกภาพ จะต้องผ่านการตรวจและติดสัญลักษณ์ (Tag)
และความเหมาะสมของช่วงเวลาในการบันทึกภาพและจะต้องบันทึกภาพ ตามจุดที่กำหนดไว้
 
ในโอกาสมหามงคลนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมด้านสื่อมวลชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
และขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖. ๓๐ น. และเสด็จออก ณ สีหบัญชร เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖. ๓๐ น. และขอเชิญสวมใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
 

จำนวนการเข้าชม 1,170 ครั้ง