ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีมหามงคล ในโอกาสที่รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

ขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีมหามงคล
ในโอกาสที่รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล  ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
 
เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 
การบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง ๕ ศาสนา นี้
 
ในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธี ดังนี้
ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพร
ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
พราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพร
และศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา 
 
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ๕ ศาสนา พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป
จำนวนการเข้าชม 4,058 ครั้ง