ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับจิตอาสาใหม่ สมัครด้วยตนเอง ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก (๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ) ในวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๗ กลุ่มงาน
สำหรับจิตอาสาใหม่ สมัครด้วยตนเอง ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก (๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ) ในวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๒
 
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ได้กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน 
กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จึงได้ดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม)
และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด โดยแบ่งเป็น ๗ กลุ่มงาน ประกอบด้วย
 
๑) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๒) กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข 
๓) กลุ่มงานขนส่ง 
๔) กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง 
๕) กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ 
๖) กลุ่มงานโยธา 
๗) กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 
โดยประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มองค์กรที่มิได้เป็นจิตอาสาเดิม สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ๘๗๘ แห่ง หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต ๕๐ เขต
 
ทั้งนี้ได้เปิดช่องทางการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) ผ่านเว็บไซต์
 
http://www.khonthai.com/Jitarsa และ 
http://www.bora.dopa.go.th/Jitarsa
 
ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๑๖๓-๔๖๔๐ และ ๐๒-๑๖๓-๔๖๗๐
 
 
 
ตรวจสอบ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก (๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ) ได้ที่
coronation/water.php
 

จำนวนการเข้าชม 39,174 ครั้ง