ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนคนรักพระราชา จังหวัดตรัง กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ลานพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กลุ่มกองทัพประชาชนคนรักพระราชาจังหวัดตรัง กว่า 2,000 คน
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยกลุ่มกองทัพประชาชนคนรักพระราชา จังหวัดตรังกว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันร้องเพลงเมืองตรัง ร่วมร้องเพลงชาติไทยในช่วงเวลา 18.00 น. และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งยื่นหนังสือข้อเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมี นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมารับมอบข้อเรียกร้อง และได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ โดยเหตุการณ์เป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย

จำนวนการเข้าชม 205 ครั้ง