ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมรวมพลังปกป้องสถาบันเทิดทูลพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี...ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองยโสธรและพี่น้องชาวยโสธร

กิจกรรมรวมพลังปกป้องสถาบันเทิดทูลพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี...ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองยโสธรและพี่น้องชาวยโสธร
ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองชูพระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ " รวมพลังคนยโสธร พสกนิกร ผู้จงรักภักดี " 
มีการประกาศให้ผู้มาร่วม รวมพลังทราบว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ปกป้องบ้านเมืองมาถึงทุกวันนี้
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทย เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยต้องตอบแทนคุณของแผ่นดิน และ
มีการแสดงพลัง ร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี

จำนวนการเข้าชม 238 ครั้ง