ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางคนที รวมกันใส่เสื้อเหลือง รวมตัวกันกว่า 450 คน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยขอยึดคำสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางคนที  รวมกันใส่เสื้อเหลือง รวมตัวกันกว่า 450 คน ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคนที เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยขอยึดคำสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยการดำเนินการปกป้องสถาบันหลักของชาติใน ครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายของการสร้างความสันติสุข ความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของคนในชาติ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงขอประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติไว้ และพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต


 

จำนวนการเข้าชม 194 ครั้ง