ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 29 มีนาคม 2562

พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาสต่าง ๆ มาเผยแพร่
เพื่อเป็นข้อคิดและเครื่องเตือนใจให้แก่ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำไปยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยทุกข์สุขของชาวไทยทั้งแผ่นดิน
 

-----------------------------------------------------------------------------

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

-----------------------------------------------------------------------------


"ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน
อีกอย่างหนึ่งคือ 
ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมาย สูงสุดของการปฏิบัติราชการ
ล้วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 29 มีนาคม 2562


 

จำนวนการเข้าชม 238 ครั้ง