ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาสต่าง ๆ มาเผยแพร่
เพื่อเป็นข้อคิดและเครื่องเตือนใจให้แก่ปวงชนชาวไทยได้น้อมนำไปยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยทุกข์สุขของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

-----------------------------------------------------------------------------

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


-----------------------------------------------------------------------------

"เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย
เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561
 

 

จำนวนการเข้าชม 190 ครั้ง