ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์ ๓ รูป

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
เลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์ ๓ รูป  คือ
 
๑. พระธรรมราชานุวัตรพระเทพปริยัติโมลี  วัดโมลีโลกยาราม  เป็น  พระธรรมราชานุวัตร
 
๒. พระเทพพัชรญาณมุนีพระราชพัชรมานิต  สถานพำนักสงฆ์  บ้านไร่ทอสี  จ.นครราชสีมา
เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี
 
๓.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต
 
 
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์  วัดบวรนิเวศวิหาร  เป็น  พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต
 
ขออนุโมทนาสาธุกับคุณูปการทั้ง ๓ ท่าน 
 
รูปแรก เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดโมลีโลกยาราม  ซึ่งเป็นสำนักเรียนบาลีที่มีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
 
รูปที่ ๒ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา บวชที่วัดหนองป่าพง ก่อนที่หลวงพ่อชาจะนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๔
เป็นพระอังกฤษที่เทศน์ได้กินใจ เพราะเข้าใจสังคมตะวันตกสมัยใหม่และพระพุทธศาสนาดีทั้ง ๒ ด้าน
 
รูปที่ ๓ คือท่านอนิลมาน เป็นลูกศิษย์เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรในวัดบวรนิเวศวิหาร 
จบปริญญาตรีด้านสังคมวิทยาจากมหามกุฏฯ  ปริญญาโทด้านมานุษยวิทยา ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในอังกฤษ และ
จบปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาที่ มหาวิทยาลัยบรูเนล ประเทศอังกฤษ 
ปัจจุบัน ท่านเป็นกำลังสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหารในด้านการต่างประเทศ 
 
ครบเครื่อง  
รูปแรก เน้นพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นคันถธุระ เสมือนเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา 
รูปที่ ๒ เน้นสมถ-วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นวิปัสสนาธุระ 
รูปที่ ๓ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาระดับท้องถิ่นกับระดับนานาชาติ 
 
ข้อสำคัญก็คือ ทั้ง ๓ ท่านยังมีกำลังวังชา พร้อมจะรับใช้พระพุทธศาสนาไปอีกหลายปี 
 
พระสงฆ์ที่ช่วยทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งในยุคนี้ สมควรต้องยกย่องสรรเสริญ
จำนวนการเข้าชม 649 ครั้ง