ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (16 ก.ค.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ในส่วนภูมิภาค และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ใน 5 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่

การบริการประชาชน

การเกษตร

สิ่งแวดล้อม

การฝึกอาชีพ

และสุขภาวะ/อนามัย

เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพการทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือการแปรรูปอาหาร
การแจกเมล็ดพันธุ์พืชการให้บริการด้านสาธารณสุขการบริการตัดผม เป็นต้น

เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ทั้งความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเองครอบครัว และชุมชน
รวมทั้งได้รับบริการจากหน่วยงานของจังหวัดเพื่อปันสุขแก่ประชาชนอีกด้วย

โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการพิจารณาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตามความเหมาะสมจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563
นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่น กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน กิจกรรมการปลูกต้นไม้
กิจกรรมการปล่อยปลาและดูแลรักษาแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและส่งเสริมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมรณรงค์รักษาความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2563 อีกด้วย
 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด
จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่ให้แออัด ลดเวลาการจัดกิจกรรมแบบกระชับเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่าน QRCode ไทยชนะ

จำนวนการเข้าชม 481 ครั้ง