ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
-------------------------------------------------------------
 
มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหา ก็ยินดี เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่อง
โรคระบาดนี้ ก็ไมใช่ความผิดของใคร แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแล
แก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเผื่อมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่า
ยอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีการเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้
เกี่ยวกับโรค ก็คือความเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้ อันที่ ๒ ก็คือจากข้อที่ ๑ ก็คือ
การมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุด
โดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผน และการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป และจะแก้ได้ในที่สุด
ฉะนั้นก็เชื่อ เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่า
ทำได้ดี ประเทศของเรานี่น่าภูมิใจว่าทำได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน แล้วก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่
แต่บางที่ก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบ ด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไข
ปัญหา โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้
แต่โรคจะไม่ไป ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข
บางทีก็ต้องเสียสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการสร้าง กล้าพอที่จะสร้างนิสัยหรือ
สร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้
 
-------------------------------------------------------------
 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓
 
จำนวนการเข้าชม 712 ครั้ง