ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระบรมราโชวาท
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
---------------------------------------------------------------
 
งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ ๓ ส่วนในการปฏิบัติ
คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้
ในการปฏิบัติบริหารงานตามการะหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัย
ที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการ
ทุกคนจึงต้อสร้างสมอบรมความรู้ทั้งสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม
อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันชาด จะได้สามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน

---------------------------------------------------------------
 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
 
จำนวนการเข้าชม 241 ครั้ง