ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระราชดำรัส
พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร ตำรวจ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๓ และวันกองทัพไทย
 
-------------------------------------------------------------
 
ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้อยู่ในท่ามกลามเหล่าทหาร
และตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตริจิต
ของทุกๆ คน และขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ประทศชาติจะเป็น
ปึกแผ่นมั่นคงได้ ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติ
และจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ ประโยชน์ของทุกคนในชาติ ข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่
ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความ
จงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้
นายทหาร นายตำรวงทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ไว้อย่างเคร่งครัด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึษาและฝึกฝนตนเองให้มีความ
จัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน
ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่าน
ทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสามัคคี สวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน"
 
​-------------------------------------------------------------
 
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
 
จำนวนการเข้าชม 522 ครั้ง