ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระบรมราโชวาท
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
 
---------------------------------------------------------------
 
ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของ
ความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรม
ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีดวามเจริญ
ให้แก่ตนและแก่ส่วนรวม
 
---------------------------------------------------------------
 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
จำนวนการเข้าชม 275 ครั้ง