ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ให้ประชาชนในจังหวัดปริมณฑล ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ จำนวน ๒๐,๖๒๕ ชุด ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙
ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๗ เม.ย. 2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓๐,๓๖๘ ชุด และวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน
และเชิญถุงพระราชทาน ให้ประชาชนในจังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี ๑๘ อำเภอ
จำนวน ๒๐,๖๒๕ ชุด ยอดรวมถุงพระราชทาน ตั้งแตวันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐,๙๙๓ ถุง
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 321 ครั้ง