ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
มาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน จนถึงวันที่  11 เมษายน 2563 และทาง ศอญ. ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 59,767 ถุง มอบให้ประชาชน  จำนวน 24 เขต จำนวน 299 ชุมชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชน

จำนวนการเข้าชม 338 ครั้ง