ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิ พร้อมทั้งทรงสดับปกรณ์

พระราชพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิ พร้อมทั้งทรงสดับปกรณ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม
ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ขั้นตอนพระราชพิธีลำดับถัดมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
และถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี

ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย
สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยพระศอปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จพระราชดำเนินออกเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา
ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างยาตราริ้วขบวนเจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นชานพระอุโบสถ
 
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะ
ที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง ดังนี้
๑. พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ๒. พระพุทธชนิราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จังหวัดพิษณุโลก  ๓. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
๔. พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย  จังหวัดลำพนู  ๕. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ๖. พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ๘. พระธาตุ วัดพระสิงห์  จังหวัดเชียงใหม่
๙. พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร และ ๑๐. พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน
บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา
 
จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศีล
แล้วทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในที่ชุมนุมสงฆ์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการ
ขณะนั้นพระสงฆ์ ๘๐ รูป มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธาน
พร้อมกันเปล่งสังฆวาจา “สาธุ” ๓ ครั้ง แล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายอดิเรก
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทเทพบิดร
 
ทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในปราสาทพระเทพบิดร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แล้วเสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร เสด็จ ฯ ไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง
เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง
เสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัณยสภา แล้วเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี รวม ๒๒ พระโกศ
ทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 
พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๑ รูป แล้วทรงประทับพระราชอาสน์
และทรงหลั่งทักษิโณทก ขณะนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายพระพรลา พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่ง
เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก ๑๑ รูปขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรแด่คณะสงฆ์อีก ๑๑ รูป
แล้วเสด็จกลับไปประทับยังพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดัปกรณ์ แล้วออกจากพระที่นั่ง
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงกราบที่หน้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ทรงพระดำเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 
เป็นอันเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๒

จำนวนการเข้าชม 710 ครั้ง