ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ | วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

--- ช่วงเช้า ---
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรงมุรธาภิเษกจากสหัสธารา ทรงเปลี่ยนพระราชสถานนะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี
หลังจากทรงสรงมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษกแล้ว ทรงรับการถวายพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง
 
ทรงมีพระปรมาภิไธยที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า
 
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 
จากนั้นทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ 
 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
 
จากนั้นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา พระอัครมเหสี เฉลิมพระเกียรติยศเป็น 
 
“สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”
 
--- ช่วงบ่าย ---
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบมหาสมาคม ทรงขอบใจในคำอำนวยพรจากพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา
 
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ ไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก
แล้วทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี 
 
--- ช่วงค่ำ ---
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร และทรงประทับแรมที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ๑ คืน
 
เป็นอันเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๒
 

จำนวนการเข้าชม 649 ครั้ง