ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า
 
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
 
จำนวนการเข้าชม 3,545 ครั้ง