รูปภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก 

ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ
 

สามารถดาวน์โหลดที่ : https://drive.google.com/open?id=1IHAeZ1B4symRjhra3IxSlm8uCFCFjQgp

จำนวนการเข้าชม 77,200 ครั้ง