ดาวน์โหลด 

นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย

นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์

จัดทำโดย
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
(ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
 
 

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 4,360 ครั้ง