เกี่ยวกับกิจกรรม
รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง โดขอให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน ตามหลักการศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาที่ฐานราก แก้ปัญหาที่ภายใน และพึ่งตนเอง ทำให้ชุมชนมีพื้นฐานที่มั่นคง โดยโครงการจะเริ่มดำเนินดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือนก.ค.เป็นต้นไปทั้งในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561
 
 
ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำลำน้ำให้สวยงาม รวมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน และสืบสานต่อไป เพื่อบรรลุผลสำเร็จในด้านยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างความสวยน้ำแก่ลำน้ำ รักษาความสะอาดและสุขอนามัยของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามดูแลการระบายน้ำเสีย และระบายน้ำทิ้งลงแม่น้ำ รวมถึงติดตั้งที่ดักไขมันเพื่อกรองน้ำก่อนลงสู่คลอง รวมถึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย หากไม่ช่วยกันทำแล้วบ้านเมืองของเราใครจะทำ ถ้าให้รัฐบาลทำอย่างเดียวก็จะไม่รวดเร็ว ทั้งนี้หวังว่า จะสามารถสร้างพลังจิตอาสา ความรัก ความสามัคคี และปรองดอง รวมถึงร่วมมือแก้ปัญหาชุมชนและแก้ปัญหาประเทศชาติตามไปด้วย เพื่อสร้างสมดุลดำเนินชีวิตวิถีชุมชน